ثقلین

طرح آشنایی با علوم اسلامی

ثقلین

طرح آشنایی با علوم اسلامی

آخرین مطالب

هدف کلی این طرح فراهم آوردن محیطی است که شرکت کنندگان در آن بتوانند با معارف دینی مورد نیاز خود آشنا شوند. از آنجایی که مخاطبان اصلی طرح، دانشجویان و جوانان هستند و فرصت کافی جهت فراگیری مقدمات لازم برای فهم منابع اصلی دین را ندارند تأکید اصلی، بر ارائه معارف ناب اسلامی خواهد بود نه آموزش مقدماتی مانند صرف، نحو، منطق، اصول و ... . (البته در صورتی که عده ای از مخاطبان بخواهند به صورت فوق برنامه با این دروس آشنا شوند، کلاس و امکانات لازم برای آنها قرار داده می شود). بر این اساس -با توجه به نیازهای امروز نسل جوان- طرح طوری اجرا خواهد شد که دانشجویان شرکت کننده پس از سپری کردن دوره عمومی (که فعلاً 3 ساله طراحی شده است) به قابلیتهای زیر دست یابند:

‌أ. آشنایی با قرآن (شامل علوم قرآنی، ترجمه و مفاهیم برخی سوره ها و روش تدبر در قرآن).

‌ب. بهره گیری از مباحث اعتقادی پر کاربرد (با تأکید بر روشها و بحثهای قرآنی و شبهات رایج).

‌ج. فراگیری احکام مبتلابه در دوره ای فشرده (به همراه آشنایی با برخی از قواعد فقهی و اصولی پرکاربرد که به منزله فرمولهای کشف حکم فقهی هستند).

‌د. آشنایی با برخی از معارف اسلامی (مانند رزق، شیطان شناسی، گناه و توبه، امتحان، توکل، دعا، فلسفه احکام و ...).

هـ . بهره گیری از مباحث آدابی و اخلاقی فردی و اجتماعی (در قالب روایاتی که ناظر به جنبه های مختلف زندگی جوان شیعی است).